Kalendarz imprez 21

Komunikat w sprawie odwołania udziału załogi YCS w regatach Sydney Hobart Yacht Race 2018

sobota, 22 grudnia 2018

Z przykrością informujemy, że ze względu na wyjątkowe, niezależne od Yacht Club Sopot okoliczności, związane z faktem zawinionego, nieprawidłowego działania właściciela jachtu Kostatka Monster Project, w zakresie m.in. niedopełnienia formalności związanych z jachtem, na którym załoga Yacht Club Sopot miała wystartować w regatach Sydney Hobart Yacht Race 2018, jednostka ta nie została dopuszczona do startu w tych regatach.

W związku z tym Yacht Club Sopot podjął prawne kroki w celu zabezpieczenia swoich roszczeń względem właściciela jachtu. Federalny Sąd Australii, na wniosek Yacht Club Sopot, skutecznie zabezpieczył jacht na poczet przyszłych roszczeń. Ze względu na dobro toczącego się postępowania sądowego więcej informacji o niniejszym projekcie nie możemy udzielić.

Pomimo tych niespodziewanych i nieprzewidzianych trudności, członkowie Yacht Club Sopot wykazują ogromną wolę do podejmowania kolejnych wyzwań w najbliższej przyszłości, a plany klubu co do udziału na kolejnych regatach nie ulegają zmianie.

----

We regret to inform you that due to exceptional circumstances beyond the control of Yacht Club Sopot, related to the fact that the owner of the yacht Kostatka Monster Project acted culpably, such as failure to comply with the formalities related to the yacht on which the Yacht Club Sopot crew was supposed to take part in the Sydney Hobart Yacht Race 2018 regatta, this yacht was not allowed to take part in the regatta.

Therefore, Yacht Club Sopot has taken legal steps to secure its claims against the owner of the yacht. The Federal Court of Australia, at the request of Yacht Club Sopot, effectively secured the yacht against future claims. Due to the welfare of ongoing legal proceedings, we cannot provide more information about this project.

Despite these unexpected and unforeseen difficulties, Yacht Club Sopot members have a great willingness to take on new challenges in the near future, and the club's plans for participation in the next regatta remain unchanged.

 

GSC Yachting biznes liga żeglarska Yachting Clinic